•  Điều phối viên chương trình: PGS. TS. Nguyễn Xuân Quyền (Email:quyen.nguyenxuan@hust.edu.vn)
  •   Thông tin tuyển sinh: vào đây !
  • Thông tin chương trình: vào đây !
  •   Hỏi đáp trên fanpage: vào đây !