•  Điều phối viên chương trình: PGS. TS. Trương Thu Hương (Email: huong.truongthu@hust.edu.vn)
  •  Thông tin tuyển sinh: vào đây!
  • Thông tin chương trình: vào đây!
  •   Hỏi đáp trên fanpage: vào đây !