Tổng kết một số bài viết giới thiệu sâu về Ngành Hệ thống nhúng thông minh và IoT để các bạn dễ tìm thông tin.
Slide giới thiệu ETE9: https://bit.ly/2D1q1fo
Chương trình đào tạo: https://bit.ly/2D4GcbR
Nội dung kiến thức: https://bit.ly/2CZF3lY
Học cái gì: https://bit.ly/32JtGtj
Khác biệt của ETE9: https://bit.ly/39kknkG
Câu hỏi thường gặp: https://bit.ly/2D4GnUz