Giới Thiệu

Họ và tên:Vương Hoàng Nam

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Vương Hoàng Nam, Nguyễn Văn Sơn,Nghiên cứu đánh giá hiệu suất phổ của một số kỹ thuật ước lượng kênh truyền trong hệ thống MIMO TDD cỡ lớn, Tạp chí KHCN ĐH BKHN ,Pages 15-20 , Issue 133 , (ISSN 2354-1083) .
  2. Nguyễn Văn Sơn, Vương Hoàng Nam, Đào Xuân Phúc,Vũ Duy Thuận,Ứng dụng máy học vector hỗ trợ SVM trong dự đoán cơn động kinh, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng- ĐH Điện lực ,Pages 39-49 , Issue 21 , (ISSN 1859-4557) .

Các sách đã xuất bản

TBD