Giới Thiệu

Họ và tên:Vũ Song Tùng

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Dang Khanh Hoa, Than Viet Duc, Vu Minh Hoang, Vu Song Tung, Nguyen Tien Dzung,An effective depth map navigation for mobile robot in indoor environments, JP Journal of Heat and Mass Transfer ,Pages 221-237 , Issue Special Volume, Advances in Mechanical System and ICT-convergence , (ISSN 0973-5763) .
  2. Dang Khanh Hoa, Than Viet Duc, Do Trong Anh, Vu Song Tung, Le Dzung, Nguyen Tien Dzung,An Improved Navigation Method for Robot in Indoor Dynamic Environment Based on Ground Extraction, Tạp chí khoa học và công nghệ ( Trường ĐHBK HN) ,Pages 062-068 , Issue 131 , (ISSN 2354-1083) .

Các sách đã xuất bản

TBD