Giới Thiệu

Họ và tên:Trần Thị Ngọc Lan

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

  1. Trần Hải Nam, Trần Thị Ngọc Lan, Đỗ Hạnh,Thiết kế chế tạo thiết bị đọc chữ nổi Braille kết nối với điện thoại thông minh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Các trường đại học kỹ thuật ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 0868-3980) .

Các sách đã xuất bản

tbd