Giới Thiệu

Họ và tên:Trần Ngọc Tuấn

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

  1. Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Trung,Joint Source-Channel Coding and Digital Modulation Technique with Index Assignment Optimization, Journal on Information Communications Technology, Research and Development on Information and Communications Technology ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 1859-3534) .
  2. Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Trung, Trần Nguyễn Khánh,Improving the Simulated Annealing Algorithm for Source Codeword Index Assignment by Using the Mechanism of Tabu Search Algorithm, The 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'2016) , (ISSN 2162-1039) .
  3. Tran Ngoc Tuan, Nguyen Quoc Trung, Tran Hai Nam,Improving the Switched Split Vector Quantization Technique using a Joint Source Channel Coding Approach, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật , Issue 123(2017) , (ISSN ISSN 2354-1083) .

Các sách đã xuất bản

tbd