Giới Thiệu

Họ và tên:Trần Mạnh Hoàng

Chức vụ:Trưởng bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 408 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Trần Mạnh Hoàng, Dương Tấn Nghĩa, Nguyễn Đức Minh, Đặng Quang Hiếu,A local feature vector for an adaptive hybrid fingerprint matcher, Information and Communications (ICIC), 2017 International Conference on , Issue 26.08.2017 - 28.08.2017 , (ISSN 978-1-5386-0962-0) .
  2. Phat Nguyen Huu, Huong Nguyen Thi Thu, Hoang Tran Manh, Thao Dao Le Thu,Proposing Classification Algorithms for Human Activities Using AI Technology, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ,Pages 48-54 , Issue 17 , (ISSN 1859-1531) .

Các sách đã xuất bản

TBD