Giới Thiệu

Họ và tên:Phương Xuân Quang

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 410 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

  1. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Thái Bình, Dương Minh Đức, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Vũ Quốc Huy,Thiết kế công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái cánh bằng, KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA 2017 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (REV - ECIT 2017 , Issue 14.12.2017 - 15.12.2017 , (ISSN 987-604-931253-3) .
  2. Nguyễn Văn Khang, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Nguyễn Hữu Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Phương Xuân Quang, Nguyễn Thái Bình, Vũ Quốc Huy,Nghiên cứu phát triển công cụ mô phỏng khảo sát các thuật toán điều khiển phương tiện bay không người lái, Hội thảo toàn quốc về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV - 2016 , (ISSN 987-604-931253-3) .
  3. N.D. Khanh, Ph.X. Quang, Ng.X. Dung, and H.D. Trung,An Opensource Platform for Monitoring Air/Water Environmental Data with Short-range IoT Devices, the 12th Regional Conference on Computer Information and Engineering (RCCIE2019) ,Pages 43-46 .

Các sách đã xuất bản

tbd