Giới Thiệu

Họ và tên:Phạm Doãn Tĩnh

Chức vụ:Trưởng Bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 408 - Nhà C9

Email:

Dr. Engineering (Computer & Communications, Ritsumeikan University, 2011)
Ms. Engineering (Electronics, Hanoi University of Science and Technology, 2001)
BS. Engineering (Electronics, Hanoi University of Science and Technology, 1996)

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc ĐH

 • - ET4291 - Hệ điều hành (Operating Systems)
 • - ET2100 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Database and Algorithms)
 • - ET4710 - Lập trình ứng dụng di động (Mobile Application programming)
 • - ET4430 - Lập trình nâng cao (Advanced programming)
 • - ET3260 - Kỹ thuật phần mềm và ứng dụng (Applied Software engineering)


Các môn giảng dạy bậc Th.S

 • ET6472 - Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng (AI and applications)
 • - ET6231 - Lập trình song song (Parallel programming)

Hướng nghiên cứu

Wireless Localization Positioning, Machine Learning, Software Engineering

Các đề tài đã thực hiện

 • 1. KC.01.13/16-20 "NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG KIOSK CHUYÊN DỤNG CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ"

Các công trình nghiên cứu

 1. Thoi Hoang Dinh, Pham Doan Tinh,Fingerprinting-based Indoor Positioning with Variable Power Maps, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2018) ,Pages 416-421 , Issue NA , (ISSN 978-1-5386-3678-7) .
 2. Nguyễn Thanh Bình, Phạm Doãn Tĩnh,Some Solutions for Existing Problems of the Architectural Framework for Vietnamese E-government System, THE 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (SoICT 2019) ,Pages 522-529 , (ISSN 978-1-4503-7245-9) .
 3. Pham Doan Tinh, Ta Thi Ngoc Mai,Mobile Indoor Positioning System Utilizing WiFi RSSI and Motion Data, 2020 4th International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom) ,Pages 98-102 , (ISSN 97860467010) .

Các sách đã xuất bản