Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Xuân Dũng

Chức vụ:Phó VT phụ trách cơ sở vật chất

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Doan Van Tung, Nguyen Huu Thanh, Tran Manh Nam, Nguyen Tai Hung, Nguyen Xuan Dung,Joint Vertical Handoff and Resource Allocation in OFDMA/TDD Systems based on Software-Defined Wireless Network, International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication 2016 .
  2. Dương Hữu Ái, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Ngọc Nam, Hà Duyên Trung, Đỗ Trọng Tuấn, Nguyễn Xuân Dũng,Capacity analysis of amplify-and-forward free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels, The Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017) , (ISSN 978-1-5090-5401-5/17) .
  3. Truong Thu Huong, Ngo Do Dang Khoa, Nguyen Xuan Dung, Nguyen Huu Thanh,A global multipath load-balanced routing algorithm based on Reinforcement Learning in SDN, ICTC 2019 ,Pages NA .
  4. N.D. Khanh, Ph.X. Quang, Ng.X. Dung, and H.D. Trung,An Opensource Platform for Monitoring Air/Water Environmental Data with Short-range IoT Devices, the 12th Regional Conference on Computer Information and Engineering (RCCIE2019) ,Pages 43-46 .

Các sách đã xuất bản

TBD