Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Vũ Thắng

Chức vụ:Phó trưởng phòng đào tạo

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Thang Nguyen, Phong Nguyen, Phap Nguyen, Canh Dinh,A novel search pattern for motion estimation in high efficiency video coding, 2016 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI) ,Pages NA , (ISSN 978-1-4673-6680-9) .
  2. Nguyễn Vũ Thắng, Viet-duc Duong, Chih-wen Lu,A Curvature-Compensated CMOS Sub-Bandgap Reference with 1V Power Supply Voltage, ICCE2016 ,Pages NA , Issue NA , (ISSN 987-1-5090-1931-1) .
  3. Nguyễn Vũ Thắng, Phùng Thị Kiều Hà, Phạm Văn Tiến, Vu Nam Dinh, Hoang Anh Phuong, Duong Viet Duc,High Speed SAD Architecture for Variable Block Size Motion Estimation in HEVC Encoder, ICCE2016 ,Pages NA , (ISSN 987-1-5090-1931-1) .
  4. Bui Nam Dinh - Sv, Hoang Anh Phuong - Sv, Võ Lê Cường, Nguyễn Vũ Thắng,Hardware-efficient and high-speed Integer Motion Estimation Architecture for HEVC, IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia) , (ISSN 978-1-5090-2743-9) .
  5. Toan Nguyen, Cuong Pham, Canh Dinh, Phong Nguyen, Thang Nguyen,An Optimal Mobile Hardware Design for Inter Motion Estimation in HEVC, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering ,Pages 27-31 , Issue 8 , (ISSN 2180 – 1843) .
  6. Nguyễn Vũ Thắng, Phạm Nguyễn Thanh Loan, Pham Thanh Huyen, Dao Thanh Toan,Low power organic comparator complementary technology, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng , Issue NA , (ISSN 1859-1531) .
  7. Kieu-Ha Phung, Truong Thu Huong, Dao Khanh Dung, Vu Xuan Tuong, Tien Pham, Thang Nguyen, Kris Steenhaut,A Scheduler for Time Slotted Channel Hopping Networks supporting QoS Differentiated Services, International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2018 ,Pages 232-236 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .

Các sách đã xuất bản

TBD