Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Thúy Anh

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 408 - Nhà C9

Email:

Lý thuyết: Nghiên cứu áp dụng lý thuyết Hệ thống, lý thuyết điều khiển hiện đại kết hợp với công nghệ truyền thông và công nghệ tính vào xây dựng, giải quyết các bài toán cụ thể về tính bền vững trong quá trình chuyển dịch kỹ nghệ từ hợp tác 3C sang tích hợp C3+ (Communication, Control, Computation)  


Ứng dụng: Nghiên cứu tìm kiếm phương án kỹ thuật thích hợp nhằm giải quyết bài toán, nhiệm vụ triển khai cụ thể như các yêu cầu về mã phục vụ các hệ thống thông tin tiên tiến; các yêu cầu về đặc thù hóa bản chất vật lý trong xử lý tín hiệu. Khai thác: Tìm kiếm các công cụ hỗ trợ khác (sử dụng các loại phổ khác nhau từ những miền ánh xạ khác, khai thác các phần mềm mã nguồn mở khác nhau, v.v...) để giải quyết những đòi hỏi có các đặc tính kỹ thuật mang tính đặc thù (giao thông thành phố, tín hiệu y sinh, chống nhiễm xạ và phơi nhiễm, v.v...).

 

 

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • - Cơ sở truyền tin;
 • - Cơ sở kỹ thuật Đo lường Điện tử;
 • - Đồ án môn học 1, 2, 3;
 • - Thực tập và đồ án tốt nghiệp

Các môn giảng dạy bậc Thạc sỹ

 • - Mô hình hoá và mô phỏng hệ thống số;
 • - Chuyên đề 1, 2;
 • - Hướng dẫn tốt nghiệp

Hướng nghiên cứu

 • - Xử lý tín hiệu; 
 • - Đánh giá, giảm bậc và tối ưu hệ thống

Các đề tài đã thực hiện

 • - NC phát triển máy thu định vị toàn cầu GNSS đa kênh dựa trên kỹ thuật đổi tần trực tiếp và hệ thống an-ten thông minh, đề tài NĐT với Italia, năm 2018

Các công trình nghiên cứu

 1. Đặng Phan Thu Hương, Nguyễn Thúy Anh,Chống Rung Ảnh Stereo bằng Curvelet, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học , Issue xxx , (ISSN 0866-3980) .
 2. Nguyen Huu Trung, Doan Thanh Binh, Nguyễn Thúy Anh, Nguyen Minh Duc, Le Trung Tan,System Theory Based Multiple-Beamforming, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam , Issue vol 55 , (ISSN 2525-2518) .
 3. Nguyễn Thúy Anh, Đặng Phan Thu Hương,Nâng cao chất lượng ảnh Retinal sử dụng biến đổi Curvelet kết hợp lọc khuếch tán phi tuyến và thuật toán tối thiểu Minimax, Tạp chí khoa học và công nghệ (Trường ĐHBK HN) ,Pages 022 – 026 , Issue 132 , (ISSN ISSN 2354-1083) .
 4. Nguyễn Thúy Anh, Đặng Phan Thu Hương,An Innovative Image Denoising Method Using Curvelet Transform and Histogram Segmentation, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Trường ĐHBK HN) , Issue 136 , (ISSN ISSN 2354-1083) .

Các sách đã xuất bản

 • - Lý thuyết truyền tin, 2003;
 • - Cơ sở kỹ thuật Đo lường Điện tử, 2009;
 • - Ước lượng tham số mô hình hệ động họ