Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

TS. Nguyễn Thị Kim Thoa là giảng viên bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, viện Điện tử Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay, TS. Thoa tập trung nghiên cứu về HTTP Adaptive Streaming, QoE trong streaming video; các phương pháp, công cụ để mô hình hóa, phát triển và kiểm thử phần mềm; phát triển các hệ thống trên nền web.

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • Kỹ thuật lập trình C/C++
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

Hướng nghiên cứu

 • - HTTP Adaptive streaming
 • - QoE in Multimedia
 • - Mô hình hóa, xây dựng, kiểm thử phần mềm
 • - Phát triển các hệ thống trên nền web

 

Các đề tài đã và đang thực hiện

 

 • 1. Image Processing Algorithms for Distribution of Traffic Density on Embossing and Apply for Traffic Surveillance Camera System. (Ministerial-level topic, 2014-2015, member).
 • 2. Building an IP-PBX System with Asterisk. (school-level topic, 2013).
 • 3. HTTP Streaming and Bitrate Adaptation for Bandwidth Optimization and QoE in IPTV network (shool-level topic, 2015).
 • 4. Improve QoE for video adaptive streaming over HTTP/2.0 (shool-level topic, 2016)
 • 5. Video adaptive streaming over HTTP/2.0 using server push feature (school-level topic, 2017)

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Minh, Nguyễn Hải Đăng, Phạm Hồng Thịnh, Phạm Ngọc Nam,Adaptation method for streaming of VBR video over HTTP/2, journal of science and technology , Issue NA , (ISSN 0868-3980) .
 2. Nguyễn Thị Kim Thoa, Thang Vu, Phạm Ngọc Nam, Truong Cong Thang,SDP-Based Quality Adaptation and Performance Prediction in Adaptive Streaming of VBR Videos, Advances in Multimedia ,Pages NA , Issue 2017 , (ISSN 1687-5680) .
 3. Thinh Pham Hong, An Nguyen Duc, Nguyễn Thị Kim Thoa, Trương Thu Hương, Phạm Ngọc Nam,Adaptation method for streaming of CBR video over HTTP based on software defined networking, 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), , Issue 18.10.2017 - 20.10.2017 , (ISSN Electronic ISSN: 2162-1039) .
 4. Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyen Hai Dang, Nguyen Minh, Phạm Ngọc Nam, Le Thai Hung, Truong Cong Thang,An Efficient Server Push Approach for On-Demand Video Streaming Over HTTP/2, IEICE Transactions on Communications ,Pages 2371-2379 , Issue E101.B , (ISSN 0916-8516) .
 5. Le Thai Hung, Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm Ngọc Nam, Pham Tuan Anh, Truong Cong Thang,HTTP/2 Push-based Low-delay Live Streaming over Mobile Networks with Stream Termination, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology ,Pages 2423 - 2427 , Issue 28 , (ISSN 1051-8215) .
 6. Nguyen Thi Kim Thoa, Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam,QoE Optimization Based on Quality-delay Trade-off Model for Adaptive Streaming with Multiple VBR Videos, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật ,Pages 55-61 , Issue 131 , (ISSN 2354-1083) .

Các sách đã xuất bản