Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

Kỹ thuật lập trình

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Binh Thanh Nguyen, Duc Huu Nguyen, Thuy Thanh Nguyen, Doan Bang Hoang,Design of a Workflow-Based Grid Framework, International Journal of Computer Theory and Engineering ,Pages 14-23 , Issue 8 , (ISSN 1793-8201) .
  2. Nguyễn Thanh Bình, Phạm Doãn Tĩnh,Some Solutions for Existing Problems of the Architectural Framework for Vietnamese E-government System, THE 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (SoICT 2019) ,Pages 522-529 , (ISSN 978-1-4503-7245-9) .

Các sách đã xuất bản

TBD