Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Quốc Khương

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 412 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

  1. Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Văn Đức, Đỗ Việt Hà,A Time Synchronization Method for OFDM-BasedUnderwater Acoustic Communication Systems, Advanced Technologies for Communications (ATC), 2016 International Conference , (ISSN 2162-1039) .
  2. Do Viet Ha, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Văn Đức,Modeling of Doppler Power Spectrum for Underwater Acoustic Channels, JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS ,Pages 270 - 281 , Issue 19 , (ISSN 1229-2370) .
  3. Do Dinh Hung, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Văn Đức,Comparison of Single-Carrier FDMA vs. OFDMA in Underwater Acoustic Communication Systems, TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG , Issue Số 01 (CS.01) 2017 , (ISSN ISSN 2525 – 2224) .
  4. Nguyễn Quốc Khương, Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Văn Đức,Doppler Compensation Method using CarrierFrequency Pilot for OFDM-Based UnderwaterAcoustic Communication Systems, 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications , Issue 18.10.2017 - 20.10.2017 , (ISSN 2162-1039) .
  5. Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Quốc Khương,A Direct decoder Method for OFDM with Carrier Frequency Pilot in underwater acoustic communication system, TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Học viện bưu chính viễn thông) ,Pages 21-25 , Issue 03 , (ISSN 2525-2224) .
  6. Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Quốc Khương,Phương pháp bù dịch tần Doppler dựa trên chuỗi tín hiệu hình sin cho hệ thống OFDM truyền thông tin dưới nước, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học ,Pages 11-15 , Issue 129 , (ISSN ISSN 2354-1083) .

Các sách đã xuất bản

tbd