Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Hoàng Hải

Chức vụ:Trưởng bộ môn Hệ thống viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

 1. Mohaiminul Islam, Md. Anwar Hossain, Fahmida Haque, Nguyễn Hoàng Hải, Yoshinori Namihira,High Pressurized Xenon Gas-filled Hollow CoreKagome Photonic Crystal Fiber for Transmission ofTHz Waves, 4th International Conference on Advances in Electrical Engineering (ICAEE) , Issue 28.09.2017 - 30.09.2017 , (ISSN 1538608693) .
 2. Phạm Hồng Thái, Nguyễn Hoàng Hải ,Lâm Hồng Thạch,Phạm Xuân Trung,Sợi quang PCF lõi tam giác với hệ số phi tuyến cao và tán sắc siêu phẳng tại 1.55 μm, sử dụng cho các ứng dụng băng rộng, REV Journal on Electronics and Communications , Issue 33 , (ISSN 1859-378X) .
 3. Enranuk Haque, Md. Anwar Hossain, Thai Pham, Yoshinori Namihira, Nguyen Hoang Hai, Feroz Ahmed,Surface Plasmonic Resonance Sensor for Wider Range of Low Refractive Index Detection, IEEE 26th International Conference on Telecommunications (ICT 2019) ,Pages 478-483 , (ISSN 978-1-5386-2321-3) .
 4. Emranul Haque, Subaha Mahmuda, Md. Anwar Hossain, Nguyen Hoang Hai, Yoshinori Namihira and Feroz Ahmed,Highly Sensitive Dual-Core PCF based Plasmonic Refractive Index Sensor for Low Refractive Index Detection, IEEE Photonics Journal , Volume 2.833 , Issue 11 , (ISSN 1943-0655) .
 5. Mohammad Al Mahfuz, Md. Anwar Hossain, Emranul Haque, Nguyen Hoang Hai, Yoshinori Namihira and Feroz Ahmed,A Bimetallic-Coated, Low Propagation Loss, Photonic Crystal Fiber Based Plasmonic Refractive Index Sensor, Sensor Journal , Volume 3.031 ,Pages 3794 , Issue 19 , (ISSN 1424-8220) .
 6. Pruk Sasithong, Le Quang Quynh, Poompat Saengudomlert, Pisit Vanichchanunt, Nguyen Hoang Hai, Lunchakorn Wuttisittikulkij,Maximizing double-link failure recovery of over-dimensioned optical mesh networks, Optical Switching and Networking Journal , Volume 1.353 ,Pages 1-10 , Issue Vol 36 (first online 1/11/2019 ) , (ISSN 1573-4277) .
 7. Sarmin Akter Rima , Md.Anwar Hossain, Nguyen Hoang Hai,Optical Properties of Plasmonic Material Based on Modified D-Shaped Photonic Crystal Fiber, 2019 International Conference on Sustainable Technologies for Industry 4.0 (STI) ,Pages N.A , (ISSN 978-1-7281-6099-3) .
 8. Mohammad Al Mahfuz, Md. Anwar Hossain, Emranul Haque, Nguyen Hoang Hai, Yoshinori Namihira, Feroz Ahmed,Dual-Core Photonic Crystal Fiber-Based Plasmonic RI Sensor in the Visible to Near-IR Operating Band, IEEE Sensors Journal , Volume 3.073 ,Pages 7692 - 7700 , Issue 20 , (ISSN 1558-1748) .
 9. Md. Shahjalal Hossain, S. M. Abdur Razzak, Christos Markos, Nguyen Hoang Hai, Md. Selim Habib, Md. Samiul Habib,Highly Birefringent, Low-Loss, and Near-Zero Flat Dispersion ENZ Based THz Photonic Crystal Fibers, IEEE Photonic Journal , Volume 2.833 , Issue Vol 12 , (ISSN 1943-0655) .
 10. Alok Kumar Paul a, Md. Samiul Habib a, Nguyen Hoang Hai, S.M. Abdur Razzak,An air-core photonic crystal fiber based plasmonic sensor for high refractive index sensing, Optical Communications Journal , Volume 1.961 ,Pages 1-6 , Issue 464 , (ISSN 0030-4018) .
 11. Abdullah Al Noman, Emranul Haque, Md. Anwar Hossain, Nguyen Hoang Hai, Yoshinori Namihira, Feroz Ahmed,Sensitivity Enhancement of Modified D-Shaped Microchannel PCF-Based Surface Plasmon Resonance Sensor, Sensor Journal , Volume 3.275 ,Pages 1-12 , Issue 20 , (ISSN 1424-8220) .

Các sách đã xuất bản

TBD