Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Bích Huyền

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 410 - Nhà C9

Email:

  

Các môn giảng dạy

  

Hướng nghiên cứu

  

Các công trình nghiên cứu

Các sách đã xuất bản