Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Anh Quang

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

    

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • - Điện tử tương tự 1 và 2
 • - Hệ thống Viễn Thông
 • - Thông Tin Vệ Tinh
 • - Thông Tin Quang

Các môn giảng dạy bậc Thạc Sỹ

 • - Thiết kế IC tương tự

Hướng nghiên cứu

 • - Thi giác máy tính và trí tuệ nhân tạo (học máy/học sâu/học tăng cường) 
 • - Thiết bị bay không người lái/ xe tự hành/ Robotics 
 • - Truyền thông trong 5G sử dụng thiết bị bay, vệ tinh (NTN networks) 
 • - Mạng truyền dẫn (DWDM/IP) 

Các công trình nghiên cứu

 1. Đào Vũ Trường Sơn, Nguyễn Anh Quang, Nguyễn Hoàng Dũng, Takeharu Goji Etoh,Towards 10 Giga-Frame per Second: Evaluation of temporal resolution of the Multi-Collection-Gate Image Sensor Family, the Sixth International Conference on Communications and Electronics , (ISSN 978-604-93-8918-4) .
 2. A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh,Crosstalk Analysis of an Image Sensor Operating at 1 Gfps, IEEE International Conference on Communications and Electronics ICCE 2016 , (ISSN 978-1-5090-1800-0) .
 3. A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh,Crosstalk Analysis and a cancellation method for an image sensor operating at 1 Gfps, Mechanical Engineering Journal, The Japan Society of Mechanical Engineers, Vol. 3, No. 6 ,Pages NA , Issue 3 , (ISSN ISSN: 2187-9745) .
 4.  A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh,Crosstalk in Multi-Collection-Gate Image Sensors and its Improvement, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering , Issue 10328 , (ISSN 0277786X) .
 5. T. G. Etoh, A. Q. Nguyen, Y. Kamakura, K. Shimonomura, T. Y. Le, and N. Mori,The Theoretical Highest Frame Rate of Silicon Image Sensors, Sensors, Vol. 17, No. 3 ,Pages 483 , Issue 17(3) , (ISSN 1424-8220) .
 6. T. Goji Etoh, Kazuhiro Shimonomura, Nguyễn Anh Quang, Kosei Takehara, Yoshinari Kamakura, Paul Goetschalckx, Luc Haspeslagh, Piet De Moor, Vu Truong Son Dao, Nguyễn Hoàng Dũng, Naoki Hayashi, Hideo Inumaru, Yo Mitsui,A 100 Mfps image sensor for biological applications, SPIE Phtonics West 2018 , Issue 27.01.2018 - 01.02.2018 , (ISSN 2577-5421) .
 7. T. Goji Etoh, Kazuhiro Shimonomura, Anh Quang Nguyen, Kosei Takehara, Yoshinari Kamakura, Paul Goetschalckx, Luc Haspeslagh, Piet De Moor, Vu Truong Son Dao, Hoang Dung Nguyen, Naoki Hayashi, Yo Mitsui, Hideo Inumaru,100 Mfps image sensor for biological applications, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering , Issue Vol. 1050506 , (ISSN 0277786X) .
 8. Anh Quang Nguyen ; Vu Truong Son Dao ; Kazuhiro Shimonomura ; Takeharu Goji Etoh,A 600 Kpixels Image Sensor Operates at 100Mfps for Multi-Framing Camera, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE) , (ISSN 978-1-5386-3679-4) .
 9. A.Q. Nguyen, V.T.S. Dao, K. Shimonomura, K. Takehara, T.G. Etoh,Towards the Ultimate-High-Speed Image Sensors: From 10 ns to 50 ps, Sensors 2018, 18(8) ,Pages 2407 , Issue Vol 18. No.8 , (ISSN 1424-8220) .
 10. V.T.S. Dao, N. Ngo, A.Q. Nguyen, K. Morimoto, K. Shimonomura, P. Goetschalckx, L. Haspeclagh, P. D. Moor, K. Takehara, T.G. Etoh,An Image Signal Accumulation Multi-Collection-Gate Image Sensor Operating at 25 Mfps with 32 × 32 Pixels and 1220 In-Pixel Frame Memory, Sensors, Vol. 18, No. 9 ,Pages 3112 , Issue Vol. 18, No. 9 , (ISSN 1424-8220) .
 11. Etoh, T.G.; Okinaka, T.; Takano, Y.; Takehara, K.; Nakano, H.; Shimonomura, K.; Ando, T.; Ngo, N.; Kamakura, Y.; Dao, V.T.S.; Nguyen, A.Q.; Charbon, E.; Zhang, C.; De Moor, P.; Goetschalckx, P.; Haspeslagh, L,Light-In-Flight Imaging by a Silicon Image Sensor: Toward the Theoretical Highest Frame Rate, Sensors - IF: 3.031 ,Pages 2247 , Issue 19 , (ISSN 1424-8220) .

Các sách đã xuất bản

 • - Book Chapter: Evolution of High-Speed Image Sensors by Takeharu G. Etoh, Quang A. Nguyen. In the “The Micro-World Observed by Ultra High-Speed Cameras”, by Kinko Tsuji, pp 81-101, Springer 2017