Giới Thiệu

Họ và tên:Hoàng Quang Huy

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 411 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

Các sách đã xuất bản

tbd