Giới Thiệu

Họ và tên:Hàn Huy Dũng

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 618 - Tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu

Email:

Tiến s Hàn Huy Dũng tt nghip k sư, thc s, tiến s ti các trường Đi hc Bách Khoa, Đi hc Kiel, Đc, Đi hc California, Davis, Hoa Kỳ. Trong và sau khi đào to Tiến s, TS Dũng đã tham gia nghiên cu ti các lab NEC America, Fujitsu America. Hin ti TS Dũng đang hp tác vi các trường Đi hc California, San Diego, Hoa Kỳ, Đi hc California, Irvine, Hoa K, Đi hc Quaid-i-Azam, Islamabad, Pakistan, Đi hc Nông nghip và K thut Tokyo, Nhât Bn, và các công ty SI-Synergy, Hachioji, Tokyo, Nht Bn, Flextrapower, New York, Hoa Kỳ, Homa .inc, Hoa Kỳ, và các t chc xã hi như VEF 2.0, Trung tâm Sng và Làm vic vì Cng đng, Vit Nam, Leader in Innovation để xây dng các gii pháp mang tính khoa hc, k thut ng dng được vào thc tế cng đng.

Các môn giảng dạy

Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Kỹ thuật Vi xử lý

ĐIện tử Công suất

Thiết kế hệ thống nhúng và ngoại vi

Hướng nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu

 1. Hàn Huy Dũng, Lê Ngọc Tài, Hoàng Thái Học, Vũ Công Nguyên, Nguyễn Kiều Cương,A low cost mobile ECG monitoring device using two active dry electrodes, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1802-4) .
 2. Hàn Huy Dũng, Zhi Ding, Muhammad Zia,A Convex Relaxation Approach to Higher-Order Statistical Approaches to Signal Recovery, IEEE Transactions on Vehicular Technology ,Pages 188 - 201 , Issue 66 , (ISSN 0018-9545) .
 3. Michael Lenning, Joseph Fortunato, Tai Le, Isaac Clark, Ang Sherpa, Soyeon Yi, Peter Hofsteen, Geethapriya Thamilarasu, Jingchun Yang, Xiaolei Xu, Hàn Huy Dũng, Tzung K. Hsiai, Hung Cao,Real-Time Monitoring and Analysis of Zebrafish Electrocardiogram with Anomaly Detection, Sensors , Issue 18 , (ISSN 1424-8220) .
 4. Nguyễn Tiến Hòa, Nguyễn Thế Khải, Hàn Huy Dũng, Nguyễn Văn Đức,Optimal Power Control and Load Balancing for Uplink Cell-Free Multi-User Massive MIMO, IEEE ACCESS ,Pages 14462 - 14473 , Issue 6 , (ISSN 2169-3536) .
 5. Thanh-binh Nguyen, Minh-tuan Le, Ngô Vũ Đức, Tien-dong Nguyen, Hàn Huy Dũng,Efficient Detectors based on Group Detection for Massive MIMO systems, REV Journal on Electronics and Communications , Issue 7 , (ISSN NA) .
 6. Dang-An Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Huy-Dung Han, Van-Duc Nguyen, Muhammad Zia,Pilot Decontamination using Time-shifted Pilot and Data-aided Channel Estimation for Massive MIMO, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages 131-136 , (ISSN 978-1-5386-3679-4) .
 7. Hien Vu, Nhan Tran, Loan Pham-Nguyen, Huy-Dung Han,LQG Regulator for Control Moment Gyroscope based Balancing System, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages 202-207 , (ISSN 978-1-5386-3679-4) .
 8. Dang-An Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Huy-Dung Han,Outage Analysis for Downlink Single-cell Massive MIMO system under Per-user Power Control, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics ,Pages 1-6 , (ISSN 978-1-5386-3679-4) .
 9. Huy-Dung Han, Dang-An Nguyen, Van-Duc Nguyen, Tien-Hoa Nguyen, Muhammad Zia,Pilot decontamination for multi-cell massive MIMO systems using asynchronous pilot design and data-aided channel estimation, Physical Communication ,Pages 76-85 , Issue 30 , (ISSN 1874-4907) .
 10. Loan Pham-Nguyen, Van-Quyet Nguyen, Duc-Manh Nguyen, Huy-Dung Han, Kim-Hoang Nguyen, Hanh-Phuc Le,A 14-W 94%-Efficient Hybrid DC-DC Converter with Advanced Bootstrap Gate Drivers for Smart Home LED Applications, 2018 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) ,Pages 4744-4749 , (ISSN 978-1-4799-7312-5) .
 11. Taniya Shafique, Muhammad Zia, Huy-Dung Han,Channel Constrained Multiple Selective Retransmissions for OFDM System: BER and Throughput Analysis, IEEE Access ,Pages 4317 - 4326 , Issue 7 , (ISSN 2169-3536) .
 12. Precious Kilimo, Ngoc Phan, Tai Le, Thai Hoang, Dung Han, Linh Dang, Nguyen Vu, Nga Pham, Tuan Nguyen, Hung Cao and Cuong Nguyen,OP169 Usability Evaluation Of A Portable Dry-Electrode Electrocardiography Device In Vietnam, International Journal of Technology Assessment in Health Care ,Pages 61 , Issue 34 , (ISSN 0266-4623) .
 13. Precious J Kilimo, Tai Le, Ngoc T Phan, Huy-Dung Han, Hoc T Hoang, Nguyen C Vu, Nga TT Pham, Hung Cao, Cuong K Nguyen,Testing MD-Link, a Low-Cost Mobile Electrocardiography Monitoring Device, in Patients With Irregular Heartbeat: Protocol for a Cross-Sectional Study, JMIR research protocols ,Pages e2 , Issue 8 , (ISSN 1438-8871) .
 14. Huy-Dung Han, Xuan-Huyen Nguyen-Thi, Hong-Son Pham, Minh-Hieu Truong, Tran-Tuan Chu, Hien Vu, Nhan Tran, Loc Trinh-The, Cuong Lu, Thanh-Binh Nguyen, The-Hung Nguyen, Ngoc-Anh Le, Trang Trinh, Ha Phan and Duy-Khanh,13th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM (SEATUC 2019), 13th SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM (SEATUC 2019) , (ISSN 0) .
 15. Xuan-Huyen Nguyen-Thi, Hong-Son Pham, Minh-Hieu Truong, Tran-Tuan Chu, Huy-Dung Han, Trang Trinh, Hung Nguyen, Ha Phan,An IoT-based Air Quality Monitoring System using crowd data, Workshop on Technology for Green Development , (ISSN 0) .
 16. Fatima Awan; Yilin He ; Linh Le ; Le-Lan Tran ; Huy-Dung Han ; Loan Pham Nguyen,ElectroMyography Acquisition System Using Graphene-based e-Textiles, 2019 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE) ,Pages NA , (ISSN 978-1-7281-5353-7) .
 17. Van-Quyet Nguyen, Kim-Hoang Nguyen, Huy-Dung Han, Phuoc-Van Nguyen Thi, Loan Pham-Nguyen,A Loop Control Design to Achieve Boundary Conduction Mode in DC-DC Power Converter for Maximizing Efficiency, 13th International Conference on Sensing Technology .

Các sách đã xuất bản

Chưa có