Giới Thiệu

Họ và tên:Dương Tấn Nghĩa

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 408 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Trần Mạnh Hoàng, Dương Tấn Nghĩa, Nguyễn Đức Minh, Đặng Quang Hiếu,A local feature vector for an adaptive hybrid fingerprint matcher, Information and Communications (ICIC), 2017 International Conference on , Issue 26.08.2017 - 28.08.2017 , (ISSN 978-1-5386-0962-0) .
  2. Tan Nghia Duong, Viet Duc Than, Trong Hiep Tran, Quang Hieu Dang, Duc Minh Nguyen, Hung Manh Pham,An Effective Similarity Measure for Neighborhood-based Collaborative Filtering, 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) ,Pages 250-254 , (ISSN 978-1-5386-7983-8) .
  3. Tan Nghia Duong, Viet Duc Than, Trong Hiep Tran, Thi Hong Anh Pham, Hoang Nam Tran,A Practical Solution to the ACM RecSys Challenge 2018, The 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NCIS) ,Pages 341-343 , (ISSN 9786046710486) .
  4. Nghia Duong, Minh Nguyen, Hieu Quang, Hoang Manh Cuong,An Improved Fingerprint Matching Algorithm Using Low Discriminative Region, Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology ,Pages 470-476 , (ISSN 978-1-4503-6539-0) .
  5. Tan Nghia Duong, Viet Duc Than, Tuan Anh Vuong, Trong Hiep Tran, Quang Hieu Dang, Duc Minh Nguyen, Hung Manh Pham,A Novel Hybrid Recommendation System Integrating Content-Based and Rating Information, The 22nd International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS-2019) ,Pages 325-337 , (ISSN 978-3-030-29028-3) .
  6. Tan Nghia Duong, Tuan Anh Vuong, Duc Minh Nguyen, Quang Hieu Dang,Utilizing an Autoencoder-Generated Item Representation in Hybrid Recommendation System, IEEE Access , Volume 3.745 ,Pages 75094-75104 , Issue 8 , (ISSN 2169-3536) .

Các sách đã xuất bản

TBD