Giới Thiệu

Họ và tên:Đinh Thị Nhung

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 411 - Nhà C9

Email:

tbd

Các môn giảng dạy

tbd

Hướng nghiên cứu

tbd

Các công trình nghiên cứu

  1. Lai Huu Phuong Trung, Phan Dang Hung, Vu Duy Hai, Dao Viet Hung, Chu Quang Dan, Dinh Thi Nhung,A Review of Techniques to Remove the Respiratory Noise for Cardiac Output Measurement Using Impedance Cardiography, The 7th International Conference on Communications and Electronics (ICCE) ,Pages 505-510 , Issue NA , (ISSN 978-1-5386-3680-0) .
  2. Dao Viet Hung, Phan Dang Hung, Dinh Thi Nhung, Vu Duy Hai, Chu Quang Dan,A New Method of Measuring Impedance Cardiography for Cardiac Output Estimation by Directly Digitizing the High Frequency Modulated Signal at Lower Sampling Rate, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ,Pages 94-99 , Issue 131 , (ISSN 2354-1083) .
  3. Khiem Nguyen Khac, Tan Pham Huu, Hung Luu Quang, Letavin Denis A, Knyazev Nikolay S, Nhung Dinh Thi,Development of Rektenna for Nutrition of Small-Building Devices, 2018 26th Telecommunications Forum (TEFOR) ,Pages 454-457 , (ISSN 978-153867170-2) .
  4. Doan Thanh Binh, Nguyen Trung Hien, Do manh Ha, Dinh Thi Nhung,Reliability Theory Application of Bipolar netword in Monitoring and Detecting Netword Intrusion, Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường ĐHBK HN ,Pages 62-67 , Issue 139 , (ISSN 2354-1083) .

Các sách đã xuất bản

tbd