Giới Thiệu

Họ và tên:Võ Lê Cường

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 406 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Thúy Bình Nguyễn - Ncs, Võ Lê Cường,Symmetrical-Symbol Pattern Based Structured Light for Accurate Decoding, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1801-7) .
  2. Doan Trung Nghia, Sunwoong Kim, Võ Lê Cường, Hyuk-jae Lee,Anomalous Trajectory Detection in Surveillance Systems Using Pedestrian and Surrounding Information, IEIE Transactions on Smart Processing and Computing ,Pages 256 - 266 , Issue N , (ISSN 2287-5255) .
  3. Võ Lê Cường, Thuy Binh Nguyen, Van Phu Pham, Thi-lan Le,Background removal for improving saliency-based person re-identification, The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering , (ISSN 978-0-7695-4213-3) .
  4. Thế Nguyễn Mạnh - Sv, Nguyễn Hữu Phát, Võ Lê Cường,Tracking Object Considering Energy Balance on Wireless Sensor Networks, IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia) , (ISSN 978-1-5090-2743-9) .
  5. Bui Nam Dinh - Sv, Hoang Anh Phuong - Sv, Võ Lê Cường, Nguyễn Vũ Thắng,Hardware-efficient and high-speed Integer Motion Estimation Architecture for HEVC, IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia) , (ISSN 978-1-5090-2743-9) .
  6. Võ Lê Cường, Quân Nguyễn Hồng - Ncs, Trung Trần Quang - Sv, Nghĩa Doãn Trung - Ths,Superpixel-based background removal for accuracy salience person re-identification, IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia) , (ISSN 978-1-5090-2743-9) .
  7. Nguyễn Thúy Bình - Ncs, Võ Lê Cường,ƯỚC LƯỢNG ĐỘ SÂU ẢNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÁNH SÁNG CẤU TRÚC, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự , Issue NA , (ISSN 1859-1043) .
  8. Quan Nguyen Hong, Nghia Nguyen Tuan, Trung Tran Quang, Dung Nguyen Tien, Cuong Vo Le,Deep Spatio-temporal Network for Accurate Person Re-identification, ICIC 2017 ,Pages NA , (ISSN 978-1-5386-0962-0) .
  9. Cuong Vo Le, Nghia Nguyen Tuan, Hong Quan Nguyen, Hyuk-Jae Lee,,Evaluation of Recurrent Neural Network Variants for Person Re-identification, IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, 2018.Volume 6 Issue 3 / Pages.193-199 / 2017 , Issue NA , (ISSN 2287-5255(eISSN)) .
  10. Cuong Vo-Le, Yen Nguyen Thi, Nghia Nguyen Tuan, Hyuk-Jae Lee,Car Re-identification: GoogleNet Vs VGG-16, 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2018) ,Pages N.A , (ISSN 978-1-5386-3680-0) .

Các sách đã xuất bản

TBD