featured project

Giới thiệu chung

Buổi ban đầu, Trung tâm đào tạo thực hành ĐT-TH-VT được gọi là Xưởng vô tuyến điện. Xưởng vô tuyến điện được thành lập trong khoa Điện tử - Viễn thông vào năm 1966.

Xem thêm

featured project

Lãnh đạo trung tâm

Lãnh đạo trung tâm

Xem thêm

featured project

Danh sách cán bộ

Trung tâm thực hành bao gồm 11 cán bộ, trong đó có 2 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ

Xem thêm

featured project

Môn học

Hỗ trợ thực hành các môn học trong 10 phòng chức năng

Xem thêm

featured project

Cơ sở vật chất

Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử - Tin học - Viễn thông  sở hữu 10 phòng thực hành khác nhau.

Xem thêm