Chương trình Tiến sỹ Kỹ thuật Điện tử

 

Mục tiêu đào tạo chung

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

 

Mục tiêu đào tạo cụ thể

  • Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử:
  • Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Điện tử Tin học.
  • Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Điện tử Tin học.
  • Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc hai lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.
  • Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc hai lĩnh vực nói trên.

 

Hình thức đào tạo

  • Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối vớ iNCS có bằng ĐH.
  • Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

 

Khối lượng kiến thức

  • Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng: 
  • NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ + khối lượng bổ sung (nếu có).
  • NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ + 28 tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Tin học. Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Tin học.

 

Đề cương chương trình

(Tải về danh mục học phần tiến sỹ: CTĐT Tiến sỹ Kỹ thuật Điện tử !)

 

Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1

ET7121

Tính toán cấu hình lại được

2 TC  
2

ET7020

Xử lý tín hiệu phi tuyến

2 TC  
3

ET7030

Kỹ thuật nhận dạng mẫu

2 TC  
4

ET7041

Phương pháp viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh

2 TC  
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
5

ET7061

Thiết kế và phát triển thiết bị y tế 2  
6

ET7071

Mạng cảm biến và đa chặng không dây

2  
7

ET7101

Thiết kế, mô phỏng các phần tử siêu cao tần

2  
8

ET7111

Kỹ thuật truyền thông hình ảnh

2