Giới Thiệu

Họ và tên:Phan Xuân Vũ

Chức vụ:Phó trưởng bộ môn Hệ thống Viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

TBD

Các môn giảng dạy

TBD

Hướng nghiên cứu

TBD

Các công trình nghiên cứu

  1. Nguyễn Thành Chuyên, Phan Xuân Vũ, Hoàng Mạnh Thắng, Pham Tuan Anh, Nguyễn Xuân Quyền,Performance Evaluation of Missing-Tag Algorithms in CDMA-based RFID Systems, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2016) ,Pages NA , (ISSN 978-1-5090-1931-1) .
  2. Pham Trung Minh, Nguyen Trong Duc, Phan Xuân Vũ, Nguyễn Thành Chuyên, Vũ Văn Yêm,Low Profile Frequency Reconfigurable PIFA Antenna using Defected Ground Structure, REV Journal on Electronics and Communications , Issue 7 , (ISSN 1859-378X) .
  3. Nguyễn Thành Chuyên, Tuyen T. Hoang, Phan Xuân Vũ,A simple method for anonymous tag cardinality estimation in RFID systems with false detection, 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science , Issue 24.11.2017 - 25.11.2017 , (ISSN 17374050) .
  4. Hoang Trung Tuyen, Dao Van Hieu, Phan Xuan Vu, Nguyen Thanh Chuyen,Performance Analysis of Hybrid ALOHA/CDMA RFID Systems with Quasi-decorrelating Detector in Noisy Channels, REV Journal on Electronics and Communications ,Pages 1-9 , Issue 9 , (ISSN 1859-378X) .

Các sách đã xuất bản

TBD