Các giảng viên hiện nay đang nghiên cứu về định hướng Xử lý tín hiệu và thông tin, gồm: