Các giảng viên hiện nay đang nghiên cứu về định hướng Thông tin vô tuyến gồm:

PGS. TS. Nguyễn Văn Đức

TS. Nguyễn Thu Nga

TS. Nguyễn Quốc Khương

TS. Nguyễn Thành Chuyên

TS. Hàn Huy Dũng

TS. Nguyễn Nam Phong