Các giảng viên hiện nay đang nghiên cứu về định hướng Quang dẫn và Siêu cao tần, gồm: