Các giảng viên hiện nay đang nghiên cứu về định hướng Kỹ thuật Y sinh, gồm: