Các giảng viên hiện nay đang nghiên cứu về định hướng Điện tử hàng không Vũ trụ, gồm: