Giới Thiệu

Họ và tên:Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ:Giảng viên

Địa chỉ nơi làm việc:Phòng 407 - Nhà C9

Email:

Cô tốt nghiệp đại học và thạc sỹ ngành điện, điện tử tại Đại học công nghệ Nanyang (Singapore) năm 2006 và 2011. Hiện tại, cô đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

Các giải thưởng/thành tích đạt được

Best student paper award trong hội nghị ICCE 2018 (2018 IEEE seventh International Conference on Communications and Electronics).

 

Các môn giảng dạy

Các môn giảng dạy bậc Cử nhân/Kỹ sư

 • Trường điện từ 

 • Anten và truyền sóng 

 • Technical writing and presentation 

Hướng nghiên cứu

 • Ultra-wideband 

 • Indoor channel modeling 

 • Indoor localization 

 • Optimization 

 Các đề tài đã và đang thực hiện: 

 • Đề tài cấp cơ sở: “Định vị sử dụng cường độ tín hiệu thu sử dụng quy trình Gauss”. 

Các công trình nghiên cứu

 1. Nguyễn Hồng Anh, Michael Rath, Erik Leitinger, Stefan Hinteregger, Nguyễn Văn Khang, Klaus Witrisal,Channel capacity analysis of indoor environments for location-aware communications, IEEE International Workshop on Localization and Tracking: Indoors, Outdoors, and emerging Networks (IEEE LION) , (ISSN 978-1-5090-2482-7) .
 2. Nguyễn Hồng Anh, Nguyen Khanh Hung, Nguyễn Văn Khang,Received signal strength prediction using Gaussian process, International conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications, and Computing (SigTelCom) , (ISSN 978-1-5090-2291-5) .
 3. Anh Nguyen Hong, Michael Rath, Josef Kulmer, Stefan Grebien, Khang Nguyen Van, Klaus Witrisal,Gaussian Process modeling of UWB multipath components, 2018 IEEE seventh international conference on Communications and Electronics ,Pages 291-296 , (ISSN 978-1-5386-3679-4) .
 4. Michael Rath, Erik Leitinger, Anh Nguyen, Klaus Witrisal,Directionally resolved UWB channel modeling for environment-aware positioning, 14th European conference on Antennas and Propagation ,Pages NA , (ISSN 978-88-31299-00-8) .
 5. Anh Hong Nguyen, Michael Rath, Erik Leitinger, Khang Van Nguyen, Klaus Witrisal,Gaussian Process Modeling of Specular Multipath Components, Applied Sciences , Volume 2.474 ,Pages NA , Issue 10 , (ISSN 2076-3417) .

Các sách đã xuất bản