Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu

Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và giảng dạy chính các môn học của cả chương trình cử nhân/kỹ sư và chương trình đào tạo thạc sỹ

Môn học cử nhân/kỹ sư

 

 • Lý thuyết mạch
 • Cơ sở lý thuyết truyền tin
 • Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử
 • Tín hiệu và hệ thống
 • Xử lý số tín hiệu
 • Project 1
 • Project 2
 • Thí nghiệm Lý thuyết mạch
 • Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu
 • Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết truyền tin
 • Thí nghiệm Đo lường điện tử

Môn học thạc sỹ

 

 • Xử lý tín hiệu không gian-thời gian
 • Truyền thông băng siêu rộng
 • Xử lý ảnh số
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Lọc số và mã hóa băng con
 • Mạng chuyển tiếp băng rộng và ứng dụng
 • Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống
 • Tối ưu vô tuyến cho các mạng thông tin di động thế hệ mới
 •