Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh

Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và giảng dạy chính các môn học của cả chương trình cử nhân/kỹ sư và chương trình đào tạo thạc sỹ

Môn học cử nhân/kỹ sư

 

Cơ sở điện sinh học

Mạch xử lý tín hiệu y sinh

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh

Cấu kiện điện tử

Hệ thống thông tin y tế

Giải phẫu sinh lý

Thiết bị điện tử y sinh

Xử lý ảnh y tế

Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị

An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế

Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh

Vật liệu y sinh

Cơ sinh

Thiết kế kỹ thuật y sinh

Môn học thạc sỹ

 

Xử lý tín hiệu không gian-thời gian

Truyền thông băng siêu rộng

Cảm biến y sinh

Mô hình hóa tín hiệu y sinh

Tái tạo ảnh y tế

Thông tin y tế

Thiết kế thiết bị y sinh

Thiết kế hệ thống theo dõi bệnh nhân

Mô phỏng hệ thống sinh lý

An toàn bức xạ trong y tế

Chuyên đề BME

Lập phác đồ điều trị trong xạ trị

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến

Cơ sinh và ứng dụng

Quang học y sinh

Thiết bị quang điện tử trong y tế