Bộ môn Kỹ thuật thông tin

Bộ môn kỹ thuật thông tin chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và giảng dạy chính các môn học của cả chương trình cử nhân/kỹ sư và chương trình đào tạo thạc sỹ

Môn học cử nhân/kỹ sư

 

Thông tin số

Thông tin vô tuyến

Mạng thông tin

Cơ sở truyển số liệu

Mạng máy tính

Tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông

Thông tin di động

Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật

Môn học thạc sỹ

 

An ninh mạng

Internet tương lai

Xử lý tín hiệu không gian thời gian

Lý thuyết thông tin nâng cao và mã hoá kênh

Lọc số và mã hoá băng con

Kỹ thuật mạng nâng cao

Hệ điều hành