Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Bộ môn tham gia giảng dạy 22 môn chương trình cử nhân/kỹ sư và 25 môn chương trình thạc sỹ

Môn học cử nhân/kỹ sư

 

 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ điều hành
 • Project 1
 • Project 2
 • Điện tử công nghiệp
 • Hệ thống thông tin công nghiệp
 • Digital design 2
 • Thiết kế và tổng hợp hệ thống số và IC số
 • Thiết kế hệ thống nhúng
 • Lập trình song song
 • Kiến trúc máy tính
 • Kiến trúc máy tính song song
 • Xử lí ảnh
 • Mô hình hóa tín hiệu y sinh
 • Kỹ thuật phần mềm ứng dụng
 • Thiết kế hướng đối tượng
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Lập trình C/C , Java
 • Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng
 • CAD/CAM