featured project

Giới thiệu bộ môn

Tiền thân của Bộ môn Mạch và Xử lý tín hiệu là Bộ môn Cơ sở vô tuyến điện do Cố Giáo sư Bùi Minh Tiêu làm Trưởng Bộ môn. Lúc đó, Bộ môn được chia thành ba nhóm chuyên môn là nhóm Lý thuyết mạch, nhóm Kỹ thuật số và nhóm Kỹ thuật đo lường.

Xem thêm

featured project

Lãnh đạo bộ môn

Đội ngũ lãnh đạo của bộ môn Mạch xử lý tín hiệu gồm 2 thành viên.

Xem thêm

featured project

Danh sách cán bộ

Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu bao gồm 12 cán bộ, trong đó có 2 Phó Giáo Sư, và 6 Tiến sỹ.

Xem thêm

featured project

Môn học

11 môn học cử nhân/kỹ sư, 8 môn học Thạc sỹ và các môn học cho chương trình Tiến sỹ khác

Xem thêm

featured project

Cơ sở vật chất

Bộ môn XLTH có 02 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm Đo lường điện tử, Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết truyền tin. Thí nghiệm Lý thuyết mạch, Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu.

Xem thêm