Trung tâm Đào tạo thực hành

Đội ngũ lãnh đạo của Trung tâm đào tạo thực hành gồm 3 thành viên:

Lãnh đạo trung tâm

 

  • TS. Nguyễn Hoàng Dũng - Giám đốc trung tâm
  • Email: dung.nguyenhoang@hust.edu.vn
  •  
  •  
  • Th.S Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc trung tâm
  • Email: dung.nguyenminh3@hust.edu.vn
  •