Bộ môn Kỹ thuật thông tin

Đội ngũ lãnh đạo của bộ môn Kỹ thuật thông tin gồm 3 thành viên:

Lãnh đạo bộ môn

 •  
 •  
 • TS. Nguyễn Xuân Dũng- Trưởng Bộ môn
 • Email: dung.nguyenxuan@hust.edu.vn
 •  
 •  
 •  
 • PGS.TS. Trương Thu Hương - Phó trưởng bộ môn
 • Email: huong.truongthu@hust.edu.vn
 •  
 •  

 • TS. Phạm Văn Tiến - Phó trưởng bộ môn
 • Email: tien.phamvan1@hust.edu.vn
 •  
 •