Skip to main content

Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ

Đội ngũ lãnh đạo của bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ gồm 2 thành viên:

Lãnh đạo bộ môn

  • PGS. TS. Nguyễn Hữu Trung- Trưởng Bộ môn
  • Email: trung.nguyenhuu@hust.edu.vn
  •  
  •  
  • PGS. TS. Hà Duyên Trung - Phó trưởng bộ môn
  • Email: trung.haduyen@hust.edu.vn
  •  
  • AnhCD

kip to main content