Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Đội ngũ lãnh đạo của bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính gồm 3 thành viên:

Lãnh đạo bộ môn

 

 • TS. Phạm Doãn Tĩnh- Trưởng Bộ môn
 • Email: tinh.phamdoan@hust.edu.vn
 •  
 •  
 •  
 • TS. Hàn Huy Dũng - Phó trưởng bộ môn
 • Email: dung.hanhuy@hust.edu.vn
 •  
 •  
 • TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan - Phó trưởng bộ môn
 • Email: loan.phamnguyenthanh@hust.edu.vn
 •  
 •