featured project

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn có quan hệ quốc tế với nhiều cơ quan nghiên cứu uy tín của nước ngoài như Đại học Tổng hợp Hannover, Viện Nghiên cứu Fraunhofer FOKUS, Đại học Wuerzburg (CHLB Đức), ...

Xem thêm

featured project

Lãnh đạo bộ môn

Xem thêm

featured project

Danh sách cán bộ

Bộ môn kỹ thuật thông tin bao gồm 16 cán bộ, trong đó có 5 Phó Giáo Sư, và 8 Tiến sỹ.

Xem thêm

featured project

Môn học

8 môn học cử nhân/kỹ sư, 7 môn học Thạc sỹ và các môn học cho chương trình Tiến sỹ khác

Xem thêm

featured project

Cơ sở vật chất

Bộ môn vận hành một phòng thí nghiệm phục vụ nội dung thí nghiệm và thực hành bao gồm cơ sở thông tin số, chuyển mạch và mạng thông tin, tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông...

Xem thêm