featured project

Giới thiệu bộ môn

Xem thêm

featured project

Lãnh đạo bộ môn

Xem thêm

featured project

Danh sách cán bộ

Bộ môn Hệ thống Viễn thông máy tính gồm 17 cán bộ: 1 Giáo sư, 2 Phó giáo sư, 10 Tiến sỹ

Xem thêm

featured project

Môn học

9 môn học cử nhân/kỹ sư, 7 môn học Thạc sỹ và các môn học cho chương trình Tiến sỹ khác

Xem thêm

featured project

Cơ sở vật chất

Bộ môn Hệ thống viễn thông có 03 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm trường điện từ, thí nghiệm truyền hình, thí nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự I và II.

Xem thêm