featured project

Giới thiệu bộ môn

Xem thêm

featured project

Lãnh đạo bộ môn

Xem thêm

featured project

Danh sách cán bộ

Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính gồm 20 cán bộ, trong đó có: 6 Phó Giáo Sư, 10 Tiến sỹ

Xem thêm

featured project

Môn học

22 môn học cử nhân/kỹ sư, 25 môn học Thạc sỹ và các môn học cho chương trình Tiến sỹ khác

Xem thêm

featured project

Cơ sở vật chất

Bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính có 02 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm môn học điện tử số, kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật điện tử, ngôn ngữ lập trình.

Xem thêm