Trung tâm đào tạo thực hành

Trung tâm thực hành bao gồm 11 cán bộ đang làm việc hướng dẫn các bài tập thực hành cho sinh viên các khoá. 

Danh sách cán bộ