Bộ môn Mạch và Xử lý tín hiệu

Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu bao gồm 12 cán bộ, trong đó có 2 Phó Giáo Sư, và 6 Tiến sỹ. Địa bàn nghiên cứu và giảng dạy của bộ môn là về lĩnh vực mạch và xử lý tín hiệu. Với các cán bộ có trình độ cao, Bộ môn đã đóng góp đáng kể vào lộ trình phát triển đào tạo và nghiên cứu cũng như chuyển giao công nghệ của Viện