Bộ môn Kỹ thuật thông tin

Bộ môn kỹ thuật thông tin bao gồm 16 cán bộ, trong đó có 5 Phó Giáo Sư, và 8 Tiến sỹ. Địa bàn nghiên cứu và giảng dạy của bộ môn là về lĩnh vực kỹ thuật mạng, dịch vụ mạng, và các hệ thống truyền thông vô tuyến và di động. Với các cán bộ có trình độ cao, Bộ môn đã đóng góp đáng kể vào lộ trình phát triển đào tạo và nghiên cứu cũng như chuyển giao công nghệ của Viện.