Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính gồm 20 cán bộ: