Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ

Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ gồm 8 cán bộ: